Uzasadnij uwzględniając p

Pobierz

- za podanie 3 poprawnych nazw miejscowości w starożytnej Grecji oraz poprawne .. zdanie uzasadnij, uwzględniając przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1918 .Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.. P F Zadanie 1.3.. Zadanie 28.. - za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.Uzupełnij zdania, uwzględniając właściwy zapis wyrazów z cząstką -nie.. 4.Uzasadnij, że plakaty dotyczą łamania tej samej wolności człowieka - w odpowiedzi podaj nazwę tej wolności i odnieś się do właściwych elementów graficznych tych plakatów.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F- jeśli jest fałszywe.. Podczas ratowania życia kluczowe znaczenie ma czas.. Pisz czytelnie.. Transport wody z udziałem akwaporyn to przykład dyfuzji prostej.. Brak w ścianie pierwotnej włókien celulozowych ułożonych równoleglelekooporności przez bakterie są prawdziwe.. Zadanie 3.3.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. , uwzględniając kompetencje jej organów i aktywność Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie.. Wpisz obok każdego zdania literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe lub literę F, jeżeli zdanie jest fałszywe.Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa..

Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając funkcje tych struktur.

Zamiast glutaminy w łańcuchu polipeptydowym wbudowana zostaje histydyna.. Na czym polega ów "pierwotnie metaforyczny" kontakt człowieka ze światem?. Poza kanałami tworzonymi przez akwaporyny błona komórkowa jest praktycznie nie-przepuszczalna dla wody.. P F 3.Umieszczenie wydarzeń w przestrzeni (II 1 P) Poprawna odpowiedź 1.. (0-1)Zadania maturalne z Biologii Tematyka: budowa i funkcjonowanie ludzkiego organizmu; układy, narządy i tkanki.. Oceń prawdziwość stwierdzenia: "Przyczyną różnicy średniej długości hipokotyli siewek hodowanych na świetle i w ciemności jest różna intensywność podziałów komórkowych zachodzących w tych hipokotylach".. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.. Kwiat A - nitki jego pręcików są długie/wiotkie, co ułatwia wysypywanie się pyłku i swobodne przenoszenie przez wiatr.0 p.. Podaj argument uzasadniający ten wybór, uwzględniając w nim badany obiekt oraz mechanizm obserwowanego zjawiska.Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.. - za poprawne określenie, że efektor jest inhibitorem, wraz z uzasadnieniem odnoszącym się do jego wpływu na zmianę struktury przestrzennej centrum aktywnego enzymu, co uniemożliwia przyłączenie się substratu lub powoduje unieczynnienie enzymu..

Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając informacje przedstawione na rysunku I.

(2 pkt) Długość poszczególnych faz cyklu komórkowego może się różnić w zależności od .Oceń prawdziwość informacji dotyczących aminokwasów endo- i egzogennych.. W czasie udzielania pierwszej pomocy, zadbanie o własne bezpieczeństwo nie jest konieczne.. A) są to optymalne warunki do działania tego wariantu.. Powoduje to zmianę właściwości białka, co może mieć negatywne skutki dla organizmu.. W temperaturze 35°C i przy pH 6,5 szybciej transportować jony będzie wariant pompy Na + /K + pochodzący ze szczepu.. - za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.. A) Vib-7, B) Rod-9, ponieważ.. Włókna celulozowe ułożone w ścianie pierwotnej poprzecznie do osi wzrostu (kierunku wzrostu) ograniczają wzrost komórki na grubość.. (0-1)Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając jedną widoczną na rysunku cechę budowy, będącą przystosowaniem do wiatropylności.. - za poprawne określenie ujemnego wpływu na gospodarkę wapniową i uzasadnienie, odnoszące się do upośledzenia wchłaniania wapnia w jelitach oraz niedoboru wapnia w organizmie.Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając mechanizm tego zjawiska.. Rozwiązanie.. Koniugacja u bakterii może się przyczynić do przenoszenia genu lekooporności wyłącznie pomiędzy różnymi gatunkami bakterii..

Uzasadnij swoje stanowisko, uwzględniając dawne i współczesne spory na ten temat.

___/4 p.Zadanie 2.1. Podaj, który rodzaj komórek (roślinne, zwierzęce, czy grzybowe) przedstawiono na rysunku I.. - za prawidłowe wyjaśnienie uwzględniające albo odniesienie do jednorodności materiału genetycznego w rozmnażaniu wegetatywnym albo zróżnicowania genetycznego roślin potomnych w rozmnażaniu płciowym.. - za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.. około 3 godziny temu 9Uzasadnij odpowiedź.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Układ oddechowy Anatomia i fizjologia - pozostałe Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymie ń. Kręgowce lądowe, w tym także człowiek, są przystosowane do oddychania tlenem atmosferycznym.. Czym jest prawda w ujęciu Nietzschego?Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Rozwiązanie .. Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 12.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 24 strony (zadania 1-34) oraz barwną mapę.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli stwierdzenie jest fałszywe.. (0-1) Zaznacz zestaw pierwiastków, w którym uwzględniono wszystkie pierwiastki biogenne przed-stawione na wykresie..

Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając funkcję, jaką te jony pełnią w przekazywaniu sygnału.

Rozwiązanie 1 - P, 2 - F, 3 - F. 12.2.. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.. Rezerwat, w którym wykonano fotografię, jest położony na równinie sandrowej, a na fotografii przedstawiono otoczaki rzeczne.. Tekst źródłowy 3 Nietzsche 1.. Transport wody przez akwaporyny wymaga wykorzystania energii.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. B) w tych warunkach jest on bardziej aktywny od drugiego wariantu.. Dokończ zdanie.. WYPRACOWANIE.Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.. Przykładowe odpowiedzi.. 1.W niektórych strukturach komórek eukariotycznych występują rybosomy bardzo podobne do tych, które są obecne w .Zadanie 3.2.. Przykładowe rozwiązaniaPodaj, która część cząsteczki fosfolipidu - 1 czy 2 - ma właściwości hydrofilowe.. Zmiany masy bulw: Zmiany masy łodyg nadziemnych: Uzasadnienie: 7.2.. (0-1) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one informacje prawdziwe.Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Podaj, która z krzywych - A czy B - przedstawia zmiany masy bulw, a która - zmiany masy łodyg nadziemnych.. U ośmiornicy zwyczajnej, w tylnej części szlaku wzrokowego mózgu, zlokalizowane są tak zwane gruczoły optyczne.Wymień ucznia, który ma szansę zaobserwować zjawisko plazmolizy.. (0-1) Schemat punktowania 1 p.. (0-1) Podaj wspólną cechę budowy liposomu i błony komórkowej, dzięki której liposomy mogą ulegać fuzji z tą błoną.. Określ, jaki wpływ na przekazywanie pobudzenia będzie miał niedobór jonów wapnia w płynie międzykomórkowym otaczającym neuron.. Środek stylistyczny i przykład Funkcja w utworze zdrobnienia: np. muszką, motylkiem, barankiem oddają sposób postrzegania świata przez Zosię P F porównanie: wiatr mną jak piórkiem pomiata obrazuje sytuację, w jakiej znajduje się bohaterka P F Zadanie 7.P; 0,60% Na; 0,30% K; 0,20% Pozostałe; 0,30% Zadanie 1.1.. Przed rozpoczęciem czynności ratowniczych, należy ocenić sytuację i ewentualne zagrożenia.. Czy wiara i rozum kłócą się ze sobą, czy też mogą się wspierać?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt